Bảng quy đổi giá trị WQIs

WQI - Chỉ số chất lượng nước
100 90 75 50 25 0
         
TỐT KHÁ TRUNG BÌNH KÉM Ô NHIỄM

Bảng xác định giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước để so sánh, đánh giá, cụ thể như sau:

Giá trị WQI Chất lượng nước Ý nghĩa Màu
91 - 100 TỐT Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt XANH
76 - 90 KHÁ Sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, bảo vệ đời sống thủy sinh XANH NHẠT
51 - 75 TRUNG BÌNH Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác VÀNG
26 - 50 KÉM Sử dụng cho mục đích giao thông thủy và các mục đích tương đương khác DA CAM
0 - 25 Ô NHIỄM Nước ô nhiễm không thể sử dụng cho mục đích nào ĐỎ